Vedtægter for Furesø Erhvervsforening

§1
Foreningens navn er Furesø Erhvervsforening, binavn Farum Erhvervsforening. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. Foreningens adresse er formandens. Foreningens værneting er fra 1.1.2007 Lyngby retskreds.

§2
Foreningen har til formål at virke som et upolitisk bindeled mellem Furesø kommunes erhvervsliv, industri og detailhandel og offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser o. lign.
Foreningens formål er tillige på medlemmernes vegne at være forhandlingsorganisation, der har ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører såvel erhvervsliv som kommune, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder, forskønnelse af byen, anlæg af veje, centre m.v.

§3
Som medlem kan optages enhver, der har relation til erhvervslivet i Furesø Kommune og/eller driver erhvervsvirksomhed eller lignende i Furesø Kommune. Der kan optages foreninger, hvis særkende er, at disses medlemmer driver selvstændig erhvervsvirksomhed i Furesø Kommune. Sådanne foreninger kan indmeldes kollektivt. Furesø Kommune kan optages som medlem. Tidligere erhvervsaktive kan optages som passive medlemmer.
Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. Afslag kan indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling.

§4
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for det følgende år. Kontingentet forfalder til betaling førstkommende januar efter vedtagelsen for tiden 1/1-31/12 og skal være betalt inden en måned. Foreninger, der indmeldes kollektivt, betaler kontingent efter hvor mange medlemmer, der er i foreningerne. Furesø Kommune betaler et fast årligt kontingent. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent inden generalforsamlingen, har ikke stemmeret, før kontingentet er betalt. Regnskabsåret er 1/1-31/12. Medlemskab er bindende for 1 år. Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til 31/12. Medlemmer, som udtræder af foreningen, har intet krav på foreningens midler eller ejendele og hæfter ikke for foreningens gæld.

§5
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev eller ved e-mail. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis 25 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen, indeholdende forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling. Inden 8 dage efter modtagelse af begæring om ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen indkalde skriftligt enten ved almindeligt brev eller ved e-mail til denne med mindst 10 dage og højest 21 dages varsel. Forslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§6Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedr. sagernes behandling og stemmeafgivning.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af to suppleanter.
  8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
  9. Eventuelt.

§7
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, undtagen i tilfælde af vedtægtsændringer og forslag om foreningens opløsning. Bortset fra de to sidstnævnte tilfælde afgøres alle andre forslag ved simpelt flertal. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede og vedtager forslaget med ¾ af de afgivne stemmer. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget, indvarsles inden 8 dage en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Om foreningens opløsning se §10. Hvert enkelt medlem har 1 stemme, men kan bære op til 3 fuldmagter. Kollektivt indmeldte foreninger har som foreninger ikke stemmeret, idet stemmeretten tilhører det enkelte medlem. Skriftlig afstemning skal finde sted, blot 3 medlemmer begærer dette.

§8
Bestyrelsen består af 7-11 medlemmer samt 2 suppleanter. Kollektivt indmeldte foreninger, som repræsenterer mindst 35 medlemmer, kan udpege hver ét medlem til bestyrelsen. Navngiven person meddeles til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Furesø Kommune og andre kan inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. 2-4 på lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§9
Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

§10
Foreningen kan kun opløses på en i den anledning indvarslet generalforsamling, hvis 5/8 af samtlige medlemmer har givet møde og stemmer for opløsningen. Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, men 5/8 af de fremmødte stemmer for forslaget, indvarsles inden 8 dage er ny generalforsamling med samme dagsorden. På denne kan opløsning vedtages med 5/8 af de afgivne stemmer uanset antallet af de fremmødte medlemmer. Den opløsende generalforsamling træffer nærmere afgørelse om anvendelse af foreningens midler.

Vedtaget den 14. april 2011.